fbpx

Pogoji uporabe

Politika zasebnosti subjekta Daria Prašnikar s.p.

Ta politika zasebnosti je del splošnih pogojev, ki so objavljeni na tej strani podnaslovom »Splošni pogoji«.

 

Povzetek vsega skupaj (za ljudi, ki bi radi slišali enostavno razlago):

 

S tem, ko oddate vaše povpraševanje ali ko si prenesete kakšno brezplačno vsebino ali pa se prijavite na delavnico oziroma kupite online tečaj ali knjigo, se strinjate z obdelovanjemvaših osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-

1). Hkrati se tudi strinjate, da vam na ta oddani E-mail še kdaj pošljemo dodatno relevantno vsebino, kar ste izjavili tudi ob oddaji vašega E-mail naslova. Vaše podatke bomo hranili, dokler se ne odjavite od novic (kar se verjetno tako ali tako ne boste) oziroma zahtevate izbrisa podatkov. Hranili jih bomo zato, da vam lahko pošiljamo relevantne E-maile. Vedeti moramo namreč, kaj ste že kupili, kam ste kliknili, kaj vas zanima in kje vam lahko najbolje pomagamo. Do vaših podatkov (v tem primeru vaše ime, priimek in E- mail, telefonska številka, itd.) lahko dostopamo samo mi ter ljudje iz naše ekipe, ki imajo za to primerno dovoljenje. Zagotavljamo, da teh podatkov nikoli ne bomo uporabili za kakršne koli zlobne namene…

O politiki varstva osebnih podatkov:

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani subjekt Daria Prašnikar s.p., MŠ: 8748853000 DŠ: 24479594 (v nadaljevanju: Daria Prašnikar s.p.) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

1. kontaktne informacije podjetja in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov;

2. namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov;

3. posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države;

4. čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov;

5. pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov; in

6. pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Kjer je to primerno, se določila,ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Daria Prašnikar s.p., Pivola 21, 2311 Hoče. V podjetju ni imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov oziroma to funkcijo prevzema direktor podjetja, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu info@pedikuranadomu.si.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov:

Obdelava na podlagi pogodbe:

Podjetje Daria Prašnikar s.p. obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (mentorske E-mail serije), namene neposrednega trženja (prijava na ekskluzivna povabila na delavnice, programe in dogodke), namene segmentiranja (prijava na le vam individualizirano

kreirane e-maile in oglase na Facebooku). V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje Daria Prašnikar s.p. obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: – e-mail naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja e-mail novičk, oglaševanje na Facebooku) – telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru dogodkov, tečajev) – domači naslov (za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk in direktne pošte) – podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov Obdelava na podlagi zakona: Podjetje Daria Prašnikar s.p. obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje Daria Prašnikar s.p., pri čemer si podjetje Daria Prašnikar s.p. pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje Daria Prašnikar s.p.. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s podjetjem Daria Prašnikar s.p.. Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje

države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega

prostora):

 

Podjetje Daria Prašnikar s.p. lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih: – osebam, ki za podjetje Daria Prašnikar s.p. izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer: priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov; – osebam, ki za podjetje Daria Prašnikar s.p. opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s podjetjem Daria Prašnikar s.p. na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki. V kolikor je podjetje Daria Prašnikar s.p. priključen oz. prevzet s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Rok hrambe osebnih podatkov:

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega in celotnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve. Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Podjetje Daria Prašnikar s.p. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje Daria Prašnikar s.p. lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ mesec ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če podjetje Daria Prašnikar s.p. podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje Daria Prašnikar s.p. sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov info@pedikuranadomu.si. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevek v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko podjetje Daria Prašnikar s.p. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje Daria Prašnikar s.p. zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Posameznikom omogoča podjetje Daria Prašnikar s.p. naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: – pravico do vpogleda; – pravico do popravka; – pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«); – pravico do omejitve obdelave; in – pravico do prenosljivosti podatkov.Pravica do vpogleda:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo: – nameni obdelave; – vrste osebnih podatkov; – uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; – kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; – obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; – pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; – obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave. Na podlagi pisne zahteve posameznika podjetje Daria Prašnikar s.p. zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje Daria Prašnikar s.p. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Daria Prašnikar s.p. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Daria Prašnikar s.p. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje Daria Prašnikar s.p. pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati: – kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; – kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetja, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja; – kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati. Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje Daria Prašnikar s.p. sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Daria Prašnikar s.p. omeji obdelavo, kadar: – posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; – je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; – podjetje Daria Prašnikar s.p. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; – je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni

Pravica do prenosljivosti podatkov:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetje Daria Prašnikar s.p., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje Daria Prašnikar s.p., ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: – obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.Pravica do ugovora:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje Daria Prašnikar s.p. ali tretja oseba. podjetje Daria Prašnikar s.p. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov: info@pedikuranadomu.si Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri podjetju uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetja meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. Podjetje Daria Prašnikar s.p. mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Piškotki:

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalniki kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik med brskanjem po spletu. Več informacij o tem, kaj piškotki so, lahko najdete tukaj. V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov, hkrati pa smo vam omogočili tudi izbiro, katere piškotke želite uporabljati in katere ne.

Vrste piškotkov na naši spletni strani:

 

  1. Obvezni piškotki Obvezni piškotki, so tisti piškotki, ki jih spletna stran potrebuje za pravilno delovanje. To so na primer piškotki, ki skrbijo za seje prijavljenih uporabnikov (administratorji, moderatorji strani), to so tudi piškotki, ki se naložijo na vaš računalnik zaradi tega, da ob naslednjem obisku vemo, katere od ostalih piškotkov dovolite in katere ne. Na osnovi informacij v teh piškotkih se delovanje in prikaz spletne strani pedikuranadomu.si prilagaja vam.
  2. Statistika obiska Upravljalci spletnega mesta si želimo vedeti, kje se naši obiskovalci zadržujejo, katere od posameznih vsebin so najbolj obiskane in od kod sploh pridete na našo spletno stran. To je naša edina povratna informacija in večinoma edini stik z našimi obiskovalci. Zaradi tega beležimo statistiko ogledov. Na podlagi piškotkov, ki jih naložimo na vaš računalnik, lahko vemo ali ste prišli k nam prvič, ali pa ste naš redni obiskovalec.
  3.  Ostali piškotki (3rd party cookies) Ti piškotki skrbijo za pravilno nalaganje vtičnikov družbenih omrežij, kot so recimo Facebook, Twitter, Linked-in. V isto kategorijo spadajo tudi video vsebine naložene iz skupnosti Youtube in Vimeo. Piškotki družabnih omrežij kot so Facebook, Twitter, Google+ in podobni beležijo največ informacij o uporabnikih in tako potencialno najbolj ogrožajo vašo zasebnost. Na spletni strani pedikuranadomu.si se piškotki socialnih omrežij NE nalagajo avtomatsko, temveč zgolj na izrecen zahtevek obiskovalca s klikom na logotip posameznega družabnega omrežja. Nad morebitnimi piškotki, ki se naložijo ob kliku, upravljalci pedikuranadomu.si nimamo vpliva.

 

Katere piškotke uporablja spletno mesto pedikuranadomu.si?

 

Uporabljamo naslednje piškotke: 1. Obvezni za delovanje strani cc_necessary cc_analytics To so obvezni piškotki, v njih si zabeležimo ali se strinjate z uporabo posamezne vrste piškotkov ali ne. Ti piškotki imajo trajanje malenkost manj kot 365 dni. 2. Statistika obiska __utma __utmb __utmc __utmz To so piškotki, ki jih uporablja orodje Google Analytics. Omogočajo nam, da lahko opazujemo, kako se uporabniki premikajo znotraj naših spletnih strani. Ti piškotki imajo trajanje do 2 leti. Ali me lahko Google identificira na podlagi teh piškotkov? Kratek odgovor je NE. Google ne more nikogar osebno identificirati na podlagi tega zapisa. Za vsako spletno stran, ki uporablja Google Analytics ima posamezni uporabnik spleta različne identifikatorje, ki se generirajo naključno. 3. 3rd partiy cookies V primeru da s klikom vključite katerega od socialnih vtičnikov, je mogoče, da vam le to vstavi svoj piškotek. Nad temi piškotki spletno mesto pedikuranadomu.si nima vpliva, zaradi tega družabnim omrežjem nalaganje piškotkov preprečimo, dokler obiskovalci tega izrecno ne zahtevajo s klikom. S klikom na ikono družabnega omrežja se zaženejo vtičniki, ki vam lahko nastavijo svoje piškotke in nad njimi nimamo nadzora. Nalaganju piškotkov se lahko preprosto izognete tako, da vtičnikov ne aktivirate. Vtičniki, ki jih uporabljamo so vtičniki družabnih omrežij Twitter, Facebook in Google+


Splošni pogoji:

 

Zaščita pravic:

 

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu v povezavi z vsemi naročili oddanimi na sledeči spletni strani: https://pedikuranadomu.si/ Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Daria Prašnikar s.p., MŠ: 8748853000 DŠ: 24479594 (v nadaljevanju: podjetje Daria Prašnikar s.p.) in je informativne narave.

Omejena odgovornost:

Podjetje Daria Prašnikar s.p. ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://pedikuranadomu.si/ in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Daria Prašnikar s.p. si bo prizadeval za pravilnost informacij. Podjetje Daria Prašnikar s.p. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin:

 

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://pedikuranadomu.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij:

Podjetje Daria Prašnikar s.p. bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh https://pedikuranadomu.si/ razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo. Ko vnesete na katerokoli našo spletno stran vaš e-mail naslov se v celoti strinjate, da lahko podjetje Daria Prašnikar s.p. (v nadaljevanju upravljavec osebnih podatkov) uporabi vnesene podatke (kot npr. e-mail naslov, telefonsko številko itd.) za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter za druge namene. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privolitev lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@pedikuranadomu.si ali se odjavi direktno iz prejete elektronske pošte, poslane preko tretjih orodij za pošiljanje masovne e-pošte.

Facebook Policy:

Povzetek vsega skupaj (za ljudi, ki bi radi slišali enostavno razlago):

(“mi”, “nas”, “naše”) resno jemlje zasebnost svojih uporabnikov (“uporabnik”, “vi”, “vaše”). Ta pravilnik o zasebnosti je zasnovan tako, da vas obvešča, katere podatke zbiramo preko naše aplikacije Facebook in / ali strani oboževalcev. Podatke zbiramo v skladu s to politiko zasebnosti in ta politika zasebnosti se nanaša samo na naše prakse zbiranja informacij na Facebooku. Upoštevati nameravamo zahteve, ki jih je opisal Facebook, ko gre za razvijalce, kot je opisano tukaj: https://developers.facebook.com/policy/. Kot zahteva Facebookova politika zasebnosti, vas moramo obvestiti, da vaših podatkov ne prodajamo, vendar jih lahko prenesemo, če smo pridobljeni ali združeni. Poleg tega lahko kadarkoli zahtevate odstranitev svojih podatkov, tako, da se obrnete na nas po e-pošti, vendar vas prosimo, da nam dopustite dovolj časa za izpolnitev te zahteve, ko je vložena. Z uporabo naše aplikacije in / ali strani se strinjate, da nam podeljujete pravico do uporabe, kopiranja, prikazovanja, distribucije, dostave, upodabljanja in javnega izvajanja katere koli vsebine, ki nam jo posredujete. Uporaba naše aplikacije in / ali strani je prav tako prepovedana v nekaterih državah, zlasti tistih, ki so blokirale uporabo Facebooka ali kjer bi bila vaša uporaba ali naša vsebina prepovedana.


O politiki varstva osebnih podatkov:

Podatki, ki jih zbiramo, so odvisni od informacij, ki jih drugim omogočite, da si jih ogledajo na vašem Facebook profilu. Vendar bomo zbrali vsaj naslednje podatke o vas:

 

– Ime

– E-naslov

– Spol

– Rojstni dan

– Sedanje mesto

– Vaša slika profila

– Brskalnik naslovov IP

– Različne tipe interakcij z našo aplikacijo ali Facebook stranjo


Vrsta informacij, ki jih lahko zbiramo, če ste nas pooblastili za zbiranje, so:

 

– Omrežja

– Seznam prijateljev

– Strani

– Interesi

– Informacije o tem, kako komunicirate z vašimi prijatelji

– Informacije o profilu

– Objave, ki so vam “všeč”

– Kontaktni podatki

– Posodobitve stanja

– Koledar prireditev

– Ne glede na to, ali ste na spletu ali ne

– “Check in” in prijatelji, ki so vas prijavili

– Objave ali slike, v katerih ste označeni

Vrsta informacij, ki jih lahko zbiramo, če ste nas pooblastili za zbiranje, so:

-Podatke, ki jih prejmemo preko Facebookovega API-ja, uporabljamo za izboljšanje vaše izkušnje z nami

– Analiziranje in razvijanje novih izdelkov

– Vaš ID Facebooka lahko uporabimo z nekaterimi storitvami, ki

uporabljajo našo aplikacijo,

– Da vam omogočimo uporabo funkcij naših aplikacij

– Za objavo na vašem zidu glede uporabe naše aplikacije

– Da vam omogočimo interakcijo z drugimi, ki uporabljajo našo aplikacijo

ali stran

– Za promocijo naše aplikacije bodo vse posebne informacije o vas

združene v anonimizirani obliki

– Za komunikacijo z vami o novih funkcijah

– Da vas obvestim o spremembah naše cene ali spletnega mesta

– Da lahko preverite svojo identiteto


S kom delimo vaše podatke?

Aplikacijski partnerji in tretji ponudniki storitev: Vaše podatke lahko delimo s tretjimi osebami, s katerimi smo sodelovali posebej za našo aplikacijo in / ali našo stranjo oboževalcev. Poleg tega lahko najamemo zunanja podjetja ali tretje osebe, ki nam pomagajo pri upravljanju, ustvarjanju ali vzdrževanju naše aplikacije in / ali strani oboževalcev. Te stranke so pogodbeno dolžne varovati vaše podatke kot zaupne in bodo imele dostop le do informacij, ki so potrebne za opravljanje njihovega dela. Drugi uporabniki: Če ste nam dovolili in če vam ena od funkcij naše aplikacije in / ali strani oboževalcev omogoča interakcijo z drugimi, nam boste dali možnost, da nekatere podatke delimo z drugimi uporabniki. Vendar te podatke delimo le, če ste nam dovolili in če jih Facebook dovoli. Prav tako lahko analiziramo, kako komunicirate z drugimi uporabniki in nato te podatke v anonimizirani obliki združimo, da lahko vidimo, kako uporabljate našo aplikacijo in / ali stran.

Pravna uporaba: Vaše podatke lahko razkrijemo, če tako zahteva sodni poziv, v katerem koli pravnem postopku, da se upošteva kateri koli zakon ali predpis ali na zahtevo katerega koli organa pregona. Vaše podatke lahko tudi razkrijemo, če utemeljeno menimo, da je potrebno na kakršenkoli način preprečiti škodo ali poškodbo ali izgubo nam ali katerikoli tretji osebi. Pridobitev podjetja ali združitev: Če pridobimo ali prodamo svoje podjetje, lahko vaše podatke prenesemo. Če imate kakršnekoli pomisleke glede prenosa vaših podatkov, se lahko obrnete na nas v tem primeru.

Nadzor nad vašimi podatki:

 

Zahtevate lahko kadarkoli, da izbrišemo vse podatke o vas. Če pa tega ne storite, bomo vaše podatke lahko obdržali, dokler od nas ne zahtevate, da jih izbrišemo, tudi če ukinemo aplikacijo in / ali stran. Prav tako nam lahko preprečite zbiranje podatkov o vas, če odstranite našo aplikacijo ali se odstranite z naše strani ali če se vaš račun izbriše. Lahko vam omogočimo pregled, popravljanje ali brisanje vaših podatkov.

Druga razkritja in zagotovila:

 

Informacij o vaši uporabi Facebooka NE prodajamo / prenašamo tretjim osebam, razen če je to dovoljeno v tej pogodbi. Za zaščito vaših podatkov uporabljamo razumne zaščitne ukrepe in zaščite. Morda imamo strežnike v različnih jurisdikcijah, zato se strinjate s prenosom teh podatkov iz vašega prebivališča na naše strežnike. Uporabnikom, mlajšim od 13 let, ne dovoljujemo uporabe naše aplikacije ali strani oboževalcev in izbrisali bomo vse, za katere sumimo, da so mlajši od te starosti. Ta pravilnik o zasebnosti lahko posodobimo po potrebi. V tem primeru bomo tukaj objavili obvestilo o spremembah in o tem, kdaj je bil ta pravilnik nazadnje posodobljen.

 

Lep pozdrav,

Daria Prašnikar s.p. 

 

Veljavnost Politike. Ta Politika je objavljena na spletni strani: https://pedikuranadomu.si/ in začne veljati z 26.12.2023.

Pedikura na domu

REŠITE SE BOLEČINE VAŠIH NOG

Vse kar potrebujete je na dosegu enega klika

Pedikura na domu, kjer se vaša lepota
neguje korak za korakom.

Kontakt

© 2024 Created by Roakon | Politika zasebnosti